Ekonomické, účetní a administrativní služby:

 

 • evidence vlastníků dle KN a prohlášení vlastníka,
 • vyhotovení a distribuce předpisů plateb (zálohy na služby a příspěvky do fondu oprav),
 • kontrola a měsíční přehledy plateb,
 • tvorba upomínek a zasílání jednotlivým vlastníkům, výpočet penalizací za pozdní úhrady a neplacení příspěvků,
 • vyúčtování záloh na služby (1x ročně, termín dle dohody, nejpozději do 30.6.),
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb,
 • roční rozúčtování příspěvků do fondu oprav pro vlastníky a přehled příspěvků do fondu oprav,
 • evidence přijatých a vydaných faktur, pokladny, banky, a interních dokladů,
 • kompletní účetní evidence: hlavní kniha, účetní deník, obratová předvaha – dle Zákona č.563/1991 Sb.,
 • roční účetní závěrka ( rozvaha, výkaz zisku a ztráty, inventarizace používaných účtů),
 • zpracování daňového přiznání vč. příloh (termín do 31.3.),
 • pravidelná informovanost a předkládání účetních výkazů - spolupráce se členy výboru SVJ,
 • mzdová evidence, personalistika,
 • měsíční hlášení pro instituce ZP, SP, roční zpracování daně srážkové a zálohové,
 • měsíční výpočet mezd, mzdové listy, ELDP, potvrzení o zdanitelných příjmech,
 • odborná konzultace při předkládání účetní závěrky,
 • účast na schůzích a shromáždění.